DBwFs ordinære repræsentantskabsmøde

DBwF´ s repræsentantskabsmøde lørdag den 26. maj i Fredericia forløb stille og roligt.

Der udarbejdes naturligvis referat fra mødet, men her følger kort notat.

• 56 mandater og 36 gæster deltog i mødet
• Mødet var beslutningsdygtigt
• Repræsentantskabet sendte hilsen til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik i anledning af Kronprinsens 50-års dag.
• Bente Hansen og Steen Andersen valg som dirigenter.
• Kirsten Hedegaard og Bent Holst Rasmussen udnævnt til medlemmer af
Hall of Fame
• Ole Skov Kristensen, HUK 96 kåret til årets leder
• Forhandlingsprotokollen godkendt
• Formand Torben V. Andersen supplerede bestyrelsens skriftlige beretning:

– Vi skal alle være opmærksomme på vores retorik og formidle uenigheder respektfuldt
– Klubberne skal være opmærksomme på den nye persondataforordning der er trådt i kraft den 25. maj. Hjælp kan hentes i udsendt materiale, samt hos Øst-formand Martin Guldager
– En vejledende afstemning bakkede bestyrelsen op i nedsættelse af den ar-bejdsgruppe, der rem til repræsentantskabsmødet i 2019 skal fremkomme med en rapport ift. dommerordningen
– En vejledende afstemning tilkendegav, at klubberne ikke umiddelbart ville være klar til, at drage de nødvendige konsekvenser, såfremt hjemmebane-centret Ikke lever op til definerede minimumskrav
– Klubberne skal tage ansvar ift. forbundets strategiaftale med DIF. Det er ik-ke udelukkende et bestyrelses og fagudvalgsansvar. Men alles ansvar.
– De strategiske spor og status på indsatsområderne blev gennemgået
– Alle klubber indkaldes til work shop den 25. august i Øst og 26. august i Vest. Her skal der skabes ejerskab til de strategiske spor. Det er nødvendigt, alle klubber deltager

• Efter få indlæg blev bestyrelsens beretning godkendt
• Alle øvrige beretninger godkendt
• Årsregnskabet for 2017 godkendt
• Forslag:
– Redaktionelle ændringer foretaget siden seneste repræsentantskabsmøde taget til efterretning
– Med virkning fra 2020 flyttes repræsentantskabsmødet fra maj til marts
– Landsaktivitetslederen får med omgående virkning automatisk sæde i be-styrelsen
– DM udvalget og DT udvalget sammensmeltes til et udvalg
– Under henvisning til den nye strategiske masterplan suspenderes valg af ungdomsleder i perioden 2018-2021, idet ungdomsarbejdet i perioden vare-tages af ”Børn og unge gruppen”
– Ændringsforslag vedrørende klubdragt vedtaget som følger:

Med undtagelse for deltagelse på repræsentative hold, skal en atlet altid bæ-re klubdragt. Såfremt det ikke specifikt fremgår af propositionerne for et god-kendt stævne jf. bestemmelserne for danske stævner og internationale stævner på dansk grund, at der skal bæres klubdragt, kan en atlet bære en klubneutral spilledragt. Det er atletens eget ansvar, at en klubneutral spille-dragten til enhver tid er i overensstemmelse med dette lovregulativs kapitel 4 og 5.

– Ny udmærkelse ”Hall of Fame” formelt vedtaget og implementeret i forbun-dets hædersbevisninger
– Forslag om særordning for indberetning af resultater til Bowling Portalen for ungdomshold blev nedstemt

• Revideret 2018 budget vedtaget. Det reviderede budget betyder ændret forventning af overskud fra 300.000 kroner til 30.000 kroner
• Nyt foreningskontingent vedtaget med virkning fra 1. januar 2019:

Satserne vil være gradueret 5 – 24 medlemmer, 25 – 49 medlemmer og over 49 medlemmer

• Licensgebyr pr. 1. januar 2019 uændret 250 kroner for alle grupper. Prøvelicens for ungdomsspillere fortsat gratis. Prøvelicens for seniorer 125 kroner.

• Med virkning fra sæsonstart 2018/2019 bortfalder serieafgiften helt. Der indføres i stedet et tilmeldingsgebyr ifm. holdtilmelding. Satserne fremgår af hjemmesiden. Be-løbet faktureres til klubberne med 4 – 6 afdrag for at lempe klubbernes likviditetsud-fordringer.

• Budget 2019 godkendt med et forventet overskud på 185.000 kroner.

• Budgetprognose 2020 taget til efterretning med et forventet overskud på 150.000 kroner

• Valg:
-Formand Torben V. Andersen genvalgt
-Kamilla Kjeldsen valgt til bestyrelsen, idet Leif Hansen ikke ønskede at fort-sætte
-Landsaktivitetsleder Charlotte Leen indtrådt i bestyrelsen
-Suppleantposten henstår vakant
-Leder af Ordensudvalget Erik Pedersen genvalgt
-Medlem af Ordensudvalget John Wozny genvalgt
-Johnny Christiansen valgt som medlem af Ordensudvalget, idet Niels Ær-boe ikke ønskede at fortsætte som medlem.
-Niels Ærboe valgt som suppleant til Ordensudvalget
-Posten som leder af Lovudvalget er vakant
-Lone Hjelmeborn og Flemming Himmelstrup blev genvalgt som kritiske re-visorer.

• Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes 25. maj 2019

• Ordinært repræsentantskabsmøde 2020 afholdes den 21. marts 2020

• Formanden takkede ungdomsleder Allan Rasmussen, DT-leder Lise Mollerup Sø-rensen og bestyrelsesmedlem Leif Hansen for deres arbejde for forbundet.

• Mødet afsluttet med det traditionelle bowling-leve

Notat / Jan Donde

By | 2018-05-28T20:39:03+00:00 28. maj 2018|
VÆLG HJEMMESIDE
Bliv på bowlingsport
DBwF-øst
DBwF-vest