Indstilling til forbundets ærestegn

Forbundets ærestegn

Bemærk indstilling til forbundets ærestegn skal være næstformand Hans Græsvig
i hænde senest den 1. marts 2018 på nastformand@bowlingsport.dk

§ 3 Forbundets ærestegn
stk. 1 Forbundet kan uddele følgende ærestegn: 1.1 Forbundets sølvnål med emalje. 1.2 Forbundets guldnål stk. 2 Forbundets sølvnål med emalje er indstiftet ved forbundets 15-års jubilæum, Sølvnålen med emalje er forbundets højeste udmærkelse og kan kun tildeles danske statsborgere, der i en årrække har ydet en uegennyttig og stor indsats i klubber, kredse, regioner, unioner samt udvalg under forbundet. stk. 3 Forbundets guldnål kan til-deles enhver person, der i en årrække har ydet en stor indsats for dansk bowling.

§ 4 Indstilling til ærestegn
stk. 1 Indstilling om tildeling af et af forbundets ærestegn kan afgives af enhver klub samt udvalg under DBwF. Indstillingen sendes til forbundets næstformand. stk. 2 Ved indstilling om tildeling af et af forbundets ærestegn, skal der skriftligt gives oplysning om såvel navnet på personen, som alder, klub samt tilhørsforhold. stk. 3 Endvidere skal der skriftligt gives en fyldestgørende begrundelse til indstillingen samt oplysninger, om personen eventuelt tidligere har modtaget nogen form for ærestegn i forbindelse med sit idrætslige arbejde.
§ 5 Beslutning om tildeling af forbundets ærestegn
stk. 1 Beslutning om tildeling af et af forbundets ærestegn træffes af bestyrelsen. stk. 2 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. stk. 3 Bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandling af indstillinger om tildeling af forbundets ærestegn er endelig og kan ikke ankes til andre instanser i forbundet eller DIF.

§ 6 Årets leder
stk. 1 Årets leder kåres i forbindelse med forbundets ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 7 Indstilling til årets leder
stk. 1 Motiveret indstilling skal primo april sendes til forbundets næstformand. stk. 2 Der vil i udvælgelsen af årets leder blive langt vægt på en person, der med sit lederskab og enga-gement har gjort en ekstra forskel det seneste år.
§ 8 Beslutning om valg af årets leder
stk. 1 Beslutning om valg af årets leder træffes af bestyrelsen. stk. 2 I tilfælde af stemme-lighed, er formandens stemme afgørende. stk. 3 Bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandling af indstillinger om tildeling af forbundets ærestegn er endelig og kan ikke an-kes til andre instanser i forbundet eller DIF.

Oprettet af | 2018-01-29T18:34:24+00:00 29. januar 2018|Nyt fra forbundet|